ภาพการทำงาน

บริการของเรา > บริการป้องกันและกำจัดปลวก

ระบบเหยื่อ (ตายยกรัง)

รายละเอียดการให้บริการ
 1. บริการติดตั้งสถานีเหยื่อแบบฝังในดิน / คอนกรีต ระยะห่าง 4 เมตร /จุด ตามความยาวรอบอาคาร/ใต้ถุนอาคาร, ติดตั้งสถานีแบบกล่องจุดที่พบปัญหาและพบตัวและภายนอกอาคารในการทำบริการครั้งแรก
 2. ดูแลตรวจสอบสถานที่รับบริการ ในระยะกำจัดรังปลวกใต้ดิน รอบบริการจะเป็นการเข้าบริการทุกๆ 30 วัน ในระยะป้องกันการบุกรุกจากปลวกรังใหม่ในเดือนที่ เหลือของการบริการ (เดือนละ 1 ครั้ง จนครบสัญญา)
 3. ในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินหลังจากผู้รับบริการติดต่อเข้ามาที่บริษัท ผู้ให้บริการจะจัดส่งหน้าที่เข้าไป ให้บริการภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง
 4. บริการอัดน้ำยาลงดินให้ระหว่างก่อสร้าง (ก่อนเทพื้น) 1 ครั้ง
บริการเพื่อการตรวจเช็คเหยื่อ
 1. 1.1 หากพบปลวกเข้ากินเหยื่อมากกว่า 70% ทำการเพิ่มเหยื่อ เพื่อให้เหยื่อมีปริมาณที่เพียงพอต่อ ความต้องการของปลวก
 2. 1.2 ทำการย้ายจุดติดตั้ง กรณี เนื่องจากไม่พบปลวกเข้ากินเหยื่อ เนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ
 3. 1.3 ทำการติดตั้งเหยื่อเพิ่ม กรณีนี้พบเส้นทางเดินของปลวกเพิ่มเติม ซึ่งเป็นคนละรังกับจุดที่ดำเนิน การติดตั้งแล้ว
 4. 1.4 ทำการเปลี่ยนเหยื่อใหม่ หากพบเหยื่ออยู่ในสภาพไม่เหมาะสม เช่น มีเชื้อราดำขึ้น มีการปนเปื้อน ของสารเคมี
 5. 1.5 ทำการตรวจเช็คบริเวณอื่น ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อตรวจเช็คเส้นทางเดินของปลวกว่ามีปัญหาเพิ่มเติมหรือไม่
 6. 1.6 ทำการถอดกล่องเหยื่อภายในอาคารออก เมื่อดำเนินการล้มสลายรังปลวกแล้ว
ภายในอาคาร
 1. ทำการตรวจเช็คพื้นที่ภายในทั้งหมด ว่ามีปัญหาปลวกหรือไม่ หากกรณีพบปัญหาเพิ่มเติม ทำการ ติดตั้งวางเหยื่อและปรับรอบ บริการเข้าเป็นทุก 30 วัน จนกว่าจะล้มสลายรังปลวก
 2. ทำการเขียนรายงานการตรวจเช็คให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะมีการ์ดบริการให้ทุกครั้งที่เข้ามาตรวจเช็ค
สถานีติดตั้งบนพื้นดิน
สถานีติดตั้งในดิน
การตรวจเช็คและภาพการสลายรังปลวก